Ilość wyświetleń: 37

Projekt pt. ,,Zdalna Szkoła+"


Odsłuchaj

Powrót
Logotypy UE

Gmina Zwierzyniec zakończyła realizację projektu pt. ,,Zdalna Szkoła+", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.


Celem projektu było wyposażenie uczniów Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu w sprzęt komputerowy do kształcenia zdalnego.


W ramach zadania zakupiono 15 laptopów z oprogramowaniem, słuchawki i torby na laptopy.


Umowa o powierzenie grantu o numerze 922-270-89-74 pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Zwierzyniec na realizację projektu została zawarta w dniu 03.06.2020 r.


Umowa z Wykonawcą Umowa Nr GKI-V.2710.6.2020 z dnia 17.06.2020 r. na wykonanie zadania została zawarta z firmą MS-KOMPUTER MARIUSZ SIUDEM , ul. Bursztynowa 29A, 20-576 Lublin.


Wartość całkowita projektu: 52 410,00 zł
Dofinansowanie: grant w wysokości 52 410,00 zł
Zadanie zostało zakończone w dniu 22 czerwca 2020 r.


Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego