Ilość wyświetleń: 42

Projekt pt.: ,,Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom"


Odsłuchaj

Powrót
Logotypy UE

Gmina Zwierzyniec informuje, że w dniu 26.06.2018 r. została podpisana umowa na realizację projektu pt.: ,,Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom", dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 CYFROWE LUBELSKIE, Działania 2.1. Cyfrowe Lubelskie.


Jest to projekt partnerski, w którym uczestniczą: Lider Projektu - Gmina Nielisz oraz Partnerzy: Gmina Zwierzyniec, Gmina Szczebrzeszyn, Gmina Łabunie, Gmina Krasnobród, Gmina Serniki, Gmina Michów i Gmina Chodel.


Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno komunikacyjnych oraz zwiększenie dostępności i dojrzałości e-usług.


W ramach projektu w części dotyczącej Gminy Zwierzyniec planuje się zakup serwerów, komputerów, drukarek oraz oprogramowań i nowych systemów teleinformatycznych, m.in.: systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, systemu eRada, Systemu Zamówień Publicznych, Systemu Elektronicznego Archiwum.


Rozpoczęcie realizacji: 24.06.2016 r.
Zakończenie rzeczowe realizacji: 30.04.2021 r.
Zakończenie finansowe realizacji: 30.05.2021r.
Wartość całkowita projektu: 7 190 248, 99 zł
Wartość całkowita projektu w części dotyczącej Gminy Zwierzyniec: 1 442 940,63 zł
Dofinansowanie z UE: 6 111 711, 63 zł
Dofinansowanie z UE w części projektu dotyczącej Gminy Zwierzyniec: 1 226 499,54 zł


Zawarte umowy:


Umowa Nr RPLU.02.01.00-06-0030/16-00 o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 2 CYFROWE LUBESLKIE Działania 2.1. Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zawarta z Województwem Lubelskim w dniu 26.06.2018 r.

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego