Autor: Marek Ciupik , 2023-01-18, 0:00

Ilość wyświetleń: 127

Zwrot VAT za gaz w 2023 roku


Odsłuchaj

Powrót

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu informuje, że w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 przyjmowane są wnioski o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu jako główne źródło ciepła. Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko do gotowania lub podgrzewania wody użytkowej.

Kolejnym warunkiem jest spełnienie kryterium dochodowego, czyli dochód nie może przekroczyć:

• 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

• 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie opłaconej faktury za gaz.

O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023. Możliwe jest składanie wniosków po opłacaniu poszczególnych faktur (ile faktur tyle wniosków) lub złożenie wniosku jednego bądź kilku po opłaceniu wszystkich lub kilku faktur za 2023 r. Wniosek należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu, w terminie do dnia 29 lutego 2024 r. lub w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wymagane dokumenty

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz należy załączyć:

1. fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku,

2. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Sposób liczenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego uzależniony jest od terminu złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

• od 1 stycznia do 31 lipca 2023 roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 r.,

• od 1 sierpnia 2023 do 29 lutego 2024 roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 r.

Dochód liczony jest w oparciu o wybrane przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych i uwzględnia:

• przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

• dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

• dochody niepodlegające opodatkowaniu, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

• dochody z gospodarstwa rolnego. W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

UWAGA:

Formularz wniosku o refundację podatku VAT oraz klauzula RODO do pobrania poniżej.

Załączniki:

1. Wniosek_o_wyplate_refundacji_podatku_VAT.docx
Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT [*.docx]
2. Wniosek_o_wyplate_refundacji_podatku_VAT.pdf
Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT [*.pdf]
3. Klauzula informacyjna zwrot VAT od faktur za gaz.pdf
KLAUZULA INFORMACYJNA
Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego