Ustawienia dostępności


Data publikacji: 2021-01-08, 12:34

Ilość wyświetleń: 563

Informacja dotycząca opłaty za śmieci


Odsłuchaj

Powrót

Urząd  Miejski w Zwierzyńcu informuje mieszkańców Gminy Zwierzyniec, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Zwierzyńcu nr XX/170/20 z dnia 29 października 2020 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta i gminy Zwierzyniec począwszy od 1 stycznia 2021 r. stawka za  gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

- 15,00 zł –  za jeden miesiąc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny.

- Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za jeden miesiąc za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 45 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli opłaty komunalne nie są zbierane w sposób selektywny.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne, w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł od stawki obowiązującej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca, zamieszkującego daną nieruchomość.


Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożenie oświadczenia w deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne na nieruchomości, której zwolnienie dotyczy.


Termin płatności opłaty pozostaje bez zmian tj. za każdy miesiąc – do 10-go dnia następnego miesiąca.


W przypadku, gdy na nieruchomości zmieniają się dane mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiana sposobu gromadzenia odpadów), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

Jednocześnie informujemy, że prowadzona jest weryfikacja deklaracji oraz umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych oraz innych, na których powstają odpady komunalne (m.in. obiekty użyteczności publicznej, sklepy, restauracje, pensjonaty, domy letniskowe, agroturystyka).

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego