Zwierzyniec
Projekty Projekty obecnie realizowane przez Gminę Zwierzyniec
Projekty obecnie realizowane przez Gminę Zwierzyniec Drukuj

W dniu 03.06.2020 r. została zawarta umowa o powierzenie grantu o numerze 922-270-89-74  pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Zwierzyniec na realizację projektu pt. ,,Zdalna Szkoła+", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Celem projektu jest wyposażenie uczniów Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu w sprzęt komputerowy do kształcenia zdalnego.

W ramach zadania planuje się zakup 15  laptopów z oprogramowaniem, słuchawek i toreb na laptopy.

 

Planowany termin  zakończenia realizacji projektu: 3 grudnia 2020 r.

Wartość całkowita projektu: 54 558,60 zł

Dofinansowanie: grant w wysokości 54 558,60 zł

logoue

 

 

W dniu 29.04.2020 r. Gmina Zwierzyniec zawarła umowę na realizację zadania pt. Przebudowa drogi gminnej nr 110776 L do miejscowości Bagno” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach zadania planowane jest wykonanie:

- przebudowy drogi  na długości 831 m

- poboczy  na długości 831 m

- ścieżki rowerowej o długości 954,5 m

Termin realizacji zadania: 15.10.2020 r.

Wartość zadania: 1 453 694,68 zł

Dofinansowanie: 726 847,00 zł

Zawarte  umowy:

Umowa Nr 311 w sprawie udzielenia w 2020 roku dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych  zawarta z  Wojewodą Lubelskim w dniu 29.04.2020 r.  

________________________________________________

Gmina Zwierzyniec realizuje projekt „Wykonanie punktów bezpłatnego dostępu do  internetu w gminie Zwierzyniec”

W ramach zadania w budynkach użyteczności publicznej oraz miejscach publicznych wykonanych zostanie 12 punktów bezpłatnego dostępu do Internetu.

Termin realizacji zadania: 14.05.2020 r.

Wartość zadania: 15 000,00 euro

Dofinansowanie: 15 000,00 euro 

Zawarte  umowy:

Umowa Nr INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/020845-025900 o udzielenie dotacji w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) – WiFi4EU, została podpisana 22.01.2019 r. z Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (INEA).

 

Umowa Nr GKI-V.2710.2/2020  z dnia 09.03.2020 r. na wykonanie zadania zawarta z firmą „Tritech New Technologies” Sp. z o.o.,  ul. Anny German 15, 01-794 Warszawa

________________________________________________
W dniu 09.07.2018 r. Gmina Zwierzyniec podpisała umowę na realizację projektu pt. ,,Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zwierzyniec". Projekt planowany jest do realizacji w  ramach Działania 4.1 - Wsparcie wykorzystanie OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Cel główny projektu: Zwiększenie stosowania OZE na terenie gminy Zwierzyniec.

W ramach zadania planuje się montaż 156 szt. zestawów ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej o łącznej mocy 0,532 MW. Ogniwa fotowoltaiczne zamontowane zostaną na obiektach prywatnych oraz budynkach użyteczności publicznej.

W efekcie realizacji projektu mieszkańcy gminy Zwierzyniec uzyskają dostęp do nowoczesnych i ekologicznych technologii stanowiących alternatywę dla dotychczas stosowanych systemów pozyskiwania energii elektrycznej. Wygenerowane zostaną również oszczędności w budżetach domowych uczestników projektu, które w sposób pozytywny wpłyną na jakość życia mieszkańców gminy Zwierzyniec.

 

Rozpoczęcie realizacji: 17.05.2016 r.

Zakończenie rzeczowe realizacji: 31.10.2019 r.

Zakończenie finansowe realizacji: 30.11.2019 r.

Wartość całkowita projektu: 3 004 981,20 zł

Dofinansowanie z UE: 1 657 742,32 zł

Zawarte umowy:

Umowa o dofinansowanie Nr RPLU.04.01.00-06-0304/16-00 zawarta w dniu 09.07.2018 r. pomiędzy Województwem Lubelskim, a Gminą Zwierzyniec.

Umowa Nr GKI-V.2710.1.2020 z dnia  20.05.2020 r. zawarta pomiędzy Gminą Zwierzyniec,  a firmą „Polska Ekologia  Sp. z o.o.”  z siedzibą w Raciborzu na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zwierzyniec.

Umowa z dnia 20.05.2020 r.  zawarta pomiędzy Gminą Zwierzyniec , a Panem Krzysztofem Budzyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą KBSystems  Krzysztof Budzyński z siedzibą w Lublinie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zwierzyniec”.

logoue2

 

----------------------------------------------------------------------------------

Gmina Zwierzyniec informuje, że w dniu 26.06.2018 r. została podpisana umowa na realizację projektu pt.: ,,Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom", dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 CYFROWE LUBELSKIE, Działania 2.1. Cyfrowe Lubelskie.

Jest to projekt partnerski, w którym uczestniczą: Lider Projektu - Gmina Nielisz oraz Partnerzy: Gmina Zwierzyniec, Gmina Szczebrzeszyn, Gmina Łabunie, Gmina Krasnobród, Gmina Serniki, Gmina Michów i Gmina Chodel.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno komunikacyjnych oraz zwiększenie dostępności i dojrzałości e-usług.

W ramach projektu w części dotyczącej Gminy Zwierzyniec planuje się zakup serwerów, komputerów, drukarek oraz oprogramowań i nowych systemów teleinformatycznych, m.in.: systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, systemu eRada, Systemu Zamówień Publicznych, Systemu Elektronicznego Archiwum.

Rozpoczęcie realizacji: 24.06.2016 r.

Zakończenie rzeczowe realizacji: 30.11.2019 r.

Zakończenie finansowe realizacji: 30.12.2019 r.

Wartość całkowita projektu: 7 190 248, 99 zł

Wartość całkowita projektu w części dotyczącej Gminy Zwierzyniec: 1 442 940,63 zł

Dofinansowanie z UE: 6 111 711, 63 zł

Dofinansowanie z UE w części projektu dotyczącej Gminy Zwierzyniec: 1 226 499,54 zł

Zawarte umowy:

Umowa Nr RPLU.02.01.00-06-0030/16-00 o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 2 CYFROWE LUBESLKIE Działania 2.1. Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zawarta z Województwem Lubelskim w dniu 26.06.2018 r.

logoue2

 

--------------------------------------------------------------------------------

W dniu 22.04.2020 r. została zawarta umowa nr 1462/2020 o powierzenie grantu,  pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Zwierzyniec na realizację projekt pt. ,,Zdalne nauczanie w Gminie Zwierzyniec", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Celem projektu jest wyposażenie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu w sprzęt komputerowy do kształcenia zdalnego.

W ramach zadania planuje się zakup 17  laptopów z oprogramowaniem, słuchawek i toreb na laptopy.

 

Planowany termin  zakończenie realizacji projektu: 22 październik 2020 r.

Wartość całkowita projektu: 59 560,69 zł

Dofinansowanie: grant w wysokości 59 560,69 zł

 

logoue

--------------------------------------------------------------------------------


 

Warto zobaczyć

Panoramy Zwierzyńca

logo-panoramy

Dla turysty

 

logo_it

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

tel: 84 68 72 660

zapraszamy:

pn-pt: 8.00-16.00
w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
e-mail: zokir@o2.pl

 


lozkoNoclegi

obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


Z A P R A S Z A M Y

Logowanie