Zwierzyniec
Projekty Projekty obecnie realizowane przez Gminę Zwierzyniec
Projekty obecnie realizowane przez Gminę Zwierzyniec Drukuj
W dniu 09.07.2018 r. Gmina Zwierzyniec podpisała umowę na realizację projektu pt. ,,Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zwierzyniec". Projekt planowany jest do realizacji w  ramach Działania 4.1 - Wsparcie wykorzystanie OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Cel główny projektu: Zwiększenie stosowania OZE na terenie gminy Zwierzyniec.

W ramach zadania planuje się montaż 156 szt. zestawów ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej o łącznej mocy 0,532 MW. Ogniwa fotowoltaiczne zamontowane zostaną na obiektach prywatnych oraz budynkach użyteczności publicznej.

W efekcie realizacji projektu mieszkańcy gminy Zwierzyniec uzyskają dostęp do nowoczesnych i ekologicznych technologii stanowiących alternatywę dla dotychczas stosowanych systemów pozyskiwania energii elektrycznej. Wygenerowane zostaną również oszczędności w budżetach domowych uczestników projektu, które w sposób pozytywny wpłyną na jakość życia mieszkańców gminy Zwierzyniec.

 

Rozpoczęcie realizacji: 17.05.2016 r.

Zakończenie rzeczowe realizacji: 31.10.2019 r.

Zakończenie finansowe realizacji: 30.11.2019 r.

Wartość całkowita projektu: 3 004 981,20 zł

Dofinansowanie z UE: 1 657 742,32 zł

Zawarte umowy:

Umowa o dofinansowanie Nr RPLU.04.01.00-06-0304/16-00 zawarta w dniu 09.07.2018 r. pomiędzy Województwem Lubelskim, a Gminą Zwierzyniec.

logoue2

 

----------------------------------------------------------------------------------

Gmina Zwierzyniec informuje, że w dniu 26.06.2018 r. została podpisana umowa na realizację projektu pt.: ,,Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom", dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 CYFROWE LUBELSKIE, Działania 2.1. Cyfrowe Lubelskie.

Jest to projekt partnerski, w którym uczestniczą: Lider Projektu - Gmina Nielisz oraz Partnerzy: Gmina Zwierzyniec, Gmina Szczebrzeszyn, Gmina Łabunie, Gmina Krasnobród, Gmina Serniki, Gmina Michów i Gmina Chodel.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno komunikacyjnych oraz zwiększenie dostępności i dojrzałości e-usług.

W ramach projektu w części dotyczącej Gminy Zwierzyniec planuje się zakup serwerów, komputerów, drukarek oraz oprogramowań i nowych systemów teleinformatycznych, m.in.: systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, systemu eRada, Systemu Zamówień Publicznych, Systemu Elektronicznego Archiwum.

Rozpoczęcie realizacji: 24.06.2016 r.

Zakończenie rzeczowe realizacji: 30.11.2019 r.

Zakończenie finansowe realizacji: 30.12.2019 r.

Wartość całkowita projektu: 7 190 248, 99 zł

Wartość całkowita projektu w części dotyczącej Gminy Zwierzyniec: 1 442 940,63 zł

Dofinansowanie z UE: 6 111 711, 63 zł

Dofinansowanie z UE w części projektu dotyczącej Gminy Zwierzyniec: 1 226 499,54 zł

Zawarte umowy:

Umowa Nr RPLU.02.01.00-06-0030/16-00 o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 2 CYFROWE LUBESLKIE Działania 2.1. Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zawarta z Województwem Lubelskim w dniu 26.06.2018 r.

logoue2

 

----------------------------------------------------------------------------------

Gmina Zwierzyniec informuje o podpisaniu umowy na realizację projektu pt.  "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kosobudy” na operację typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje  kulturalne” w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Cel projektu: Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację oraz zaspokajającego potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi Kosobudy poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej.

W ramach zadania planuje się wykonanie m.in:

docieplenia budynku, pokrycia dachu, instalacji systemu fotowoltaicznej, nowej opaski odwadniającej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, remont pomieszczeń sanitarnych, przebudowa instalacji elektrycznej i wod-kan.

Wartość całkowita projektu: 308 537,50 zł

Dofinansowanie:  166 103,00 zł

Zawarte umowy:

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00033-65170-UM0310002/18 zawarta w dniu 08.05.2019 r.   pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Zwierzyniec.

logo_prow_2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

---------------------------------------------------------------------------------

Gmina Zwierzyniec informuje o podpisaniu umowy na realizację projektu pt. „Przebudowa drogi gminnej nr 110803L (ul. A. Wachniewskiej) i nr 110804L ( ul. Kolejowa) w Zwierzyńcu”.

Projekt realizowany jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach zadania planuje się m.in:

przebudowę nawierzchni ul. A. Wachniewskiej i ul. Kolejowej o długości 1061,00 mb, wykonanie jednostronnej, dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szer. 2 m i długości 961 mb z kostki brukowej oraz przebudowa chodnika o długości 1075 mb i szer. 2 m z kostki brukowej.

Wartość całkowita projektu: 1 803 196,25 zł

Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych: 901 598,00 zł

Zawarte umowy:

Umowa Nr 549 w sprawie udzielenia w 2019 roku dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zawarta w dniu 14.05.2019 r.   pomiędzy Wojewodą Lubelskim, a Gminą Zwierzyniec.

Umowa Nr 23/2019 na wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 110803L (ul. A. Wachniewskiej) i nr 110804L ( ul. Kolejowa) w Zwierzyńcu, zawarta w dniu 27.06.2019 r. pomiędzy Gminą Zwierzyniec, a Firmą WOD-BUD sp z o.o., ul. Piłsudskiego 12/1 23-200 Kraśnik.

Umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania, zawarta w dniu 27.06.2019 r. pomiędzy Gminą Zwierzyniec, a Panem Dawidem Blicharzem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą SBR PROJECT Dawid Blicharz ul. Janowska 36/1, 23-400 Biłgoraj.

---------------------------------------------------------------------------------

Gmina Zwierzyniec informuje, że w dniu 24.06.2019 r. została podpisana umowa na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica".

W ramach projektu planuje się zakup 4 szt. interaktywnych monitorów dotykowych. Projekt obejmuje Szkołę Filialną im. Marii i Jana Pacześnych w Wywłoczce oraz Szkołę Podstawową im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu.

Wartość projektu: 35 000,00 zł

Dofinansowanie: 28 000,00 zł

Celem realizowanego projektu jest umożliwienie wykorzystywania nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia z możliwością wykorzystania nowych technologii.

 

Zawarte umowy:

Umowa Nr 70/AT/2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie udzielenia w 2019 roku wsparcia w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" zawarta w dniu 24.06.2019r. pomiędzy Lubelskim Kuratorium Oświaty a Gminą Zwierzyniec.

 

Warto zobaczyć

Panoramy Zwierzyńca

logo-panoramy

Dla turysty

 

logo_it

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

tel: 84 68 72 660

zapraszamy:

pn-pt: 8.00-16.00
w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
e-mail: zokir@o2.pl

 


lozkoNoclegi

obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


Z A P R A S Z A M Y

Logowanie