Zwierzyniec
Zawiadomienie
Zawiadomienie Drukuj
czwartek, 10 maja 2018 10:19
Urząd Miejski w Zwierzyńcu informuje, iż w dniu 17 maja 2018 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu odbędzie się XLV sesja VII kadencji Rady Miejskiej.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje radnych.

5. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zwierzyńcu o wynikach z przeprowadzonej kontroli w dniu 13 kwietnia 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu.

6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu za rok 2017.

7. Podejmowanie uchwał w sprawach:

1/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

2/ zmiany w budżecie gminy 2018 r.,

3/ określenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, pedagoga szkolnego i nauczyciela logopedy na rok szkolny 2018/2019,

4/ określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Zwierzyniec publicznym przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej,

5/ upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej,

6/ upoważnienia Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zwierzyńcu do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej,

7/ zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zwierzyniec na lata 2018-2028,

8/ nadania nazwy rondu w mieście Zwierzyniec,

9/ określenia wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Zwierzyniec oraz określenia sezonu kąpielowego,

10/ ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Zwierzyniec,

11/ ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Zwierzyniec,

12/ odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta i Gminy Zwierzyniec,

13/ wprowadzenia zmian w uchwale o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2951 L - ul. 1 Maja”,

14/ wprowadzenia zmian w uchwale o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2947 L - ul. Szkolna”,

15/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym części nieruchomości o pow. 25 m2 położonej przy ul. Browarnej w Zwierzyńcu /dz. nr ewid.1403/2 o pow. 0,5345 ha /,

8. Odpowiedzi na interpelacje.

9. Informacja Burmistrza z działalności za okres pomiędzy sesjami Rady.

10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

 

Projekty uchwał do wglądu w Urzędzie Miejskim, pokój Nr 6

 

Warto zobaczyć

Panoramy Zwierzyńca

logo-panoramy

Sieć FTTH

baner_ftth

Dla turysty

 

logo_it

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

tel: 84 68 72 660

zapraszamy:

pn-pt: 8.00-16.00
w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
e-mail: zokir@o2.pl

 


lozkoNoclegi

obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


Z A P R A S Z A M Y

Logowanie