Zwierzyniec
Informacja
Informacja Drukuj
czwartek, 25 czerwca 2020 11:01

INFORMACJA BURMISTRZA ZWIERZYŃCA

DOT. DNIA GŁOSOWANIA

Burmistrz Zwierzyńca informuje, że w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zagrożeniami zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 i wynikającymi z tego faktu ograniczeniami w zakresie funkcjonowania w przestrzeni publicznej określonymi w ustawie z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 979) i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1046) Gmina Zwierzyniec zdecydowała o zmianie lokalizacji, w stosunku do poprzednich wyborów, pomieszczenia, w którym mieści się lokal wyborczy w obwodzie głosowania Nr 1 i Nr 2. Powyższe jest konieczne w celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa sanitarnego w lokalach wyborczych wynikających z w/w rozporządzenia. Po zmianach, lokal wyborczy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Zwierzyńcu mieścić się będzie w budynku auli Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu, zaś lokal wyborczy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Zwierzyńcu w pomieszczeniu świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu (w części należącej przed reorganizacją do Gimnazjum Publicznego w Zwierzyńcu). Wejście do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Zwierzyńcu, tak jak w poprzednich wyborach, pozostaje od ulicy Armii Krajowej. Niezależnie od powyższych zmian dot. lokalizacji pomieszczeń przeznaczonych na lokale wyborcze siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1 i Nr 2 pozostają bez zmian.

W związku z powyższymi zasadami bezpieczeństwa sanitarnego obowiązującymi w trakcie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. Krajowe Biuro Wyborcze za pośrednictwem Delegatury w Zamościu wystosowało prośbę do wyborców, by w miarę możliwości, przynosić ze sobą do lokalu wyborczego w dniu głosowania własne długopisy, gdyż gminy jako organizatorzy wyborów nie zostały zaopatrzone w długopisy jednorazowe.

Burmistrz Zwierzyńca przypomina również, iż zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.) - przed przystąpieniem do głosowania wyborca ma obowiązek okazać obwodowej komisji wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości. Dokumentem tym może być dowód osobisty lub każdy inny dokument z fotografią (np. paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka), pod warunkiem że ustalenie tożsamości wyborcy na jego podstawie nie budzi wątpliwości. Tożsamość wyborcy może zostać także stwierdzona na podstawie mTożsamości w rządowej aplikacji mobilnej mObywatel. W przypadku stwierdzenia wątpliwości w zakresie autentyczności aplikacji członek Komisji sprawdzający mTożsamość powinien poprosić wyborcę o wykonanie sprawdzenia w usłudze mTożsamość, w szczególności poprzez wyjście z aplikacji i ponowne zalogowanie się. W przypadku gdy okazany na smartfonie dokument budzi wątpliwości Komisji, ma obowiązek zażądać przedstawienia przez wyborcę innego dokumentu ze zdjęciem w celu stwierdzenia jego tożsamości. Sprawdzając tożsamość wyborcy Komisji może prosić o uchylenie (nie zdjęcie) maseczki lub innej części odzieży osłaniającej twarz.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z § 19 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej.

Poniżej przedstawiam wyciąg z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczeniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1046):

§ 2. W lokalu wyborczym:

 1. przebywa w tym samym czasie nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 jego ogólnodostępnej powierzchni, z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych oraz osób dokonujących dezynfekcji powierzchni w lokalu wyborczym;
 2. zapewnia się:

  - wymiane powietrza

  - przed przystąpieniem obwodowej komisji wyborczej do pracy,

  - co najmniej raz na godzinę przez co najmniej 10 minut, przy czym wymiana powietrza nie przerywa głosowania oraz pracy obwodowej komisji wyborczej,

  b) organizację stanowisk pracy poszczególnych członków obwodowej komisji wyborczej, która pozwala na zachowanie między nimi co najmniej 1,5 m odstępu,

  c) korzystanie ze stołów niepokrytych suknem, ani żadnym innym wchłanialnym materiałem;

  3) przy wejściu, w widocznym miejscu, umieszcza się dla wyborców płyn do dezynfekcji rąk;

  4) powierzchnie takie jak: klamki, urny wyborcze, blaty stołów, urządzenia higienicznosanitarne, w tym armutura, uchwyty, włączniki światła i inne przedmioty oraz powierzchnie, które mogą być dotykane przez osoby przebywające w lokalu wyborczym, są przemywane płynem do dezynfekcji:

  a) przed przystąpieniem obwodowej komisji wyborczej do pracy,

  b) nie częściej niż co godzinę, ale co najmniej 6 razy w czasie trwania głosowania, przy czym nie przerywa to głosowania oraz pracy obwodowej komisji wyborczej.

  § 3. Środki ochrony osobistej, o których mowa w rozporządzeniu, spełniają normy udostępnione na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia w zakładce „Informacje dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19”.

   

  Warto zobaczyć

  Panoramy Zwierzyńca

  logo-panoramy

  Dla turysty

   

  logo_it

  Punkt Informacji Turystycznej

  ul. Słowackiego 2
  22-470 Zwierzyniec

  tel: 84 68 72 660

  zapraszamy:

  pn-pt: 8.00-16.00
  w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
  e-mail: zokir@o2.pl

   


  lozkoNoclegi

  obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


  Z A P R A S Z A M Y

  Logowanie