Ogłoszenie Drukuj
czwartek, 27 stycznia 2011 10:50

Samorząd Województwa Lubelskiego

informuje o I naborze w 2011 r. wniosków o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”

w ramach działania 4.1/413 - „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

 

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

limit dostępnych środków 334 713,00

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

limit dostępnych środków 334 713,00

„Małe projekty” limit dostępnych środków 377 848,05

1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 31 stycznia 2011 r.  do 25 lutego 2011 r.

2/ Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, II piętro, pokój nr 32. 

3/ Tryb składania wniosków: wnioski o przyznanie pomocy należy składać w dwóch egzemplarzach bezpośrednio w siedzibie Biura Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Termin składania wniosków upływa w dniu 25 lutego 2011r. o godz.15.30. 

4/ Wzory formularzy wniosków z instrukcją wypełniania oraz załącznikami znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze” www.lgdnaszeroztocze.pl w zakładce „Nabory wniosków” na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl w zakładce "Nabory Lokalnych Grup Działania" oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

5/ Kryteria wyboru operacji dla poszczególnych działań oraz dodatkowe dokumenty niezbędne
do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR zamieszczone zostały na stronie internetowej Stowarzyszenia www.lgdnaszeroztocze.pl w zakładce „Nabory wniosków”

6/ Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji:

  • dla działania „Małe projekty” 16 punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru,
  • dla  działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 10 punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru,
  • dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 6 punktów w ramach oceny                    wg lokalnych kryteriów wyboru.