Ilość wyświetleń: 11942

System gospodarki odpadami


Odsłuchaj

Powrót

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku

Na terenie Miasta i Gminy Zwierzyniec obowiązuje tylko selektywna zbiórka odpadów komunalnych.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/387/23 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/297/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta i gminy Zwierzyniec (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z dnia 13 lipca 2023 r. poz. 4534) wynosi:

20,00 zł – za jeden miesiąc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za jeden miesiąc za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 60,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne, w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 zł od stawki obowiązującej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca, zamieszkującego daną nieruchomość.

Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożenie oświadczenia w deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne na nieruchomości, której zwolnienie dotyczy.

Kompostowanie na pryzmie, czy płycie obornikowej nie kwalifikuje do częściowego zwolnienia z opłaty.

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca oraz w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Termin płatności opłaty pozostaje bez zmian tj. za każdy miesiąc – do 10-go dnia następnego miesiąca.


Jednocześnie informujemy, że prowadzona jest weryfikacja deklaracji oraz umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych oraz innych, na których powstają odpady komunalne (m.in. obiekty użyteczności publicznej, sklepy, restauracje, pensjonaty, domy letniskowe, agroturystyka).

DEKLARACJA O WYSOKOSCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zwierzyńcu

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zwierzyńcu jest czynny przez cały rok, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy:

- od wtorku do piątku w godz. 10.00 do 18.00

- w soboty w godz. 7.00 do 15.00

Numer tel.: 888 876 925


Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.


Harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy Zwierzyniec:

Załączniki:

1. Klauzula informacyjna.pdf
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
2. Korzystanie z PSZOK.pdf
Informacja dot. korzystania z PSZOK
3. Odpady ze styropianu.pdf
Odpady ze styropianu
4. Deklaracja 2023.pdf
Deklaracja 2023
5. Podmiot odbierający odpady oraz informacja o sposobie zagospodarowania .pdf
Podmiot odbierający odpady oraz informacja o sposobie zagospodarowania
6. Informacja o punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie Miasta i GminyZwierzyniec.pdf
Informacja o punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie Miasta i Gminy Zwierzyniec
7. Przeterminowane leki.pdf
Przeterminowane leki
8. oświadczenie zagospodarowania bioodpadów w 2023 r..pdf
Oświadczenie dotyczące zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym na terenie gminy Zwierzyniec w roku 2023
9. Wykaz punktów zbierania odpadów powstających w gospodarstwach rolnych.pdf
Wykaz punktów zbierania odpadów powstających w gospodarstwach rolnych
10. Jak utylizować przeterminowane leki.pdf
11. Martwe karpie i brudna woda. Dlaczego utylizacja leków przeterminowanych jest tak ważna.pdf
Martwe karpie i brudna woda. Dlaczego utylizacja leków przeterminowanych jest tak ważna?
12. Poziomy osiągnięte przez gminę Zwierzyniec.pdf
Poziomy osiągnięte przez gminę Zwierzyniec

Galeria zdjęć


Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego