Ustawienia dostępności


Ilość wyświetleń: 1919

System gospodarki odpadami


Odsłuchaj

Powrót

Urząd Miejski w Zwierzyńcu informuje mieszkańców Gminy Zwierzyniec, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Zwierzyńcu nr XX/170/20 z dnia 29 października 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta i gminy Zwierzyniec począwszy od 1 stycznia 2021 r. stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

- 15,00 zł – za jeden miesiąc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Na terenie Miasta i Gminy Zwierzyniec obowiązuje tylko selektywna zbiórka odpadów komunalnych.

- Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za jeden miesiąc za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 45,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne, w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł od stawki obowiązującej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca, zamieszkującego daną nieruchomość.

Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożenie oświadczenia w deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne na nieruchomości, której zwolnienie dotyczy.
Kompostowanie na pryzmie, czy płycie obornikowej nie kwalifikuje do częściowego zwolnienia z opłaty.
Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca oraz w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Termin płatności opłaty pozostaje bez zmian tj. za każdy miesiąc – do 10-go dnia następnego miesiąca.

Jednocześnie informujemy, że prowadzona jest weryfikacja deklaracji oraz umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych oraz innych, na których powstają odpady komunalne (m.in. obiekty użyteczności publicznej, sklepy, restauracje, pensjonaty, domy letniskowe, agroturystyka).


DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI [Do pobrania]


Harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy Zwierzyniec 2020/2021:Galeria zdjęć


Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego