Data publikacji: 2022-09-09, 0:00

Ilość wyświetleń: 209

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu


Odsłuchaj

Powrót

Urząd Miejski w Zwierzyńcu informuje, iż w dniu 15 września 2022 r. (czwartek) o godz.14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu odbędzie się XXXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w sprawie:
  • Rozpatrzenia prośby dot. uprzątnięcia działki gminnej znajdującej się przy ul. Podpułkownika Prusa,
  • Rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
6. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zwierzyńcu o wynikach kontroli przeprowadzonej w dniach 23.06.2022 r. oraz 27.07.2022 r. w sprawie ”Analiza inwestycji realizowanych w Gminie Zwierzyniec w latach wcześniejszych podlegających rękojmi (gwarancji) w latach 2018-2021”.

7. Podejmowanie uchwał w sprawach:
1/ zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
2/ wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 r.,
3/ ustalenia ceny za energię cieplną z kotłowni komunalnej,
4/ rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy,
5/ przyjęcia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Zwierzyniec,
6/ przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielone Serce Roztocza 2021-2030,
7/ wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego określającego zasady współpracy przy opracowaniu i wdrażaniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielone Serce Roztocza 2021 – 2030 oraz Innych Instrumentów Terytorialnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Informacja Burmistrza z działalności za okres pomiędzy sesjami Rady.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.

Jednocześnie informuję, iż prowadzona będzie transmisja obrad Rady Miejskiej w Zwierzyńcu oraz utrwalony dźwięk i obraz. Transmisja będzie dostępna na stronie internetowej: www.zwierzyniec.esesja.pl.

Projekty uchwał zostały udostępnione na stronie internetowej www.zwierzyniec.esesja.pl. 

Załączniki:

1. transmisja_klauzula.pdf
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA TRANSMISJI SESJI RADY MIEJSKIEJ
Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego