Data publikacji: 2023-05-23, 0:00

Ilość wyświetleń: 260

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu.


Odsłuchaj

Powrót

Urząd Miejski w Zwierzyńcu informuje, iż w dniu 29 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz.14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu odbędzie się XLVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu za rok 2022.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022.
7. Informacja z realizacji Programu Współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022.
8. Podejmowanie uchwał w sprawach:
1/ zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
2/ wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.,
3/ udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na organizację XXXIII Czteroetapowego Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny,
4/ przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec do 2030 roku,
5/ określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
6/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń w budynku kina „ Skarb”, stanowiącego własność Gminy Zwierzyniec, położonego w miejscowości Zwierzyniec,
7/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy pomieszczeń w budynku kina „ Skarb”, stanowiącego własność Gminy Zwierzyniec, położonych w miejscowości Zwierzyniec,
8/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości rolnej stanowiącej własność gminy Zwierzyniec, położonej w miejscowości Zwierzyniec (dz. nr ew. 278 o pow. 8,6170 ha ),
9/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Zwierzyniec (dz. nr ew.1277/11 o pow. 0,0091 ha).
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Informacja Burmistrza z działalności za okres pomiędzy sesjami Rady.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.

Jednocześnie informuję, iż prowadzona będzie transmisja obrad Rady Miejskiej w Zwierzyńcu oraz utrwalony dźwięk i obraz. Transmisja będzie dostępna na stronie internetowej: www.zwierzyniec.esesja.pl.

Projekty uchwał zostały udostępnione na stronie internetowej www.zwierzyniec.info.pl
w zakładce Portal Mieszkańca.

Załączniki:

1. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA TRANSMISJI SESJI RADY MIEJSKIEJ.pdf
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA TRANSMISJI SESJI RADY MIEJSKIEJ
Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego