Data publikacji: 2023-09-22, 11:02

Ilość wyświetleń: 326

Sesja Rady Miejskiej w Zwierzyńcu.


Odsłuchaj

Powrót

        Urząd  Miejski  w  Zwierzyńcu  informuje,  iż  w dniu 28 września  2023 r. (czwartek)  o godz.14.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu odbędzie się L sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w  Zwierzyńcu.


Porządek obrad:

1.  Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji (27.07.2023 r.,24.08.2023 r.).
4.  Interpelacje i zapytania radnych.  
5.  Podejmowanie uchwał w sprawach:
    1/  zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
    2/  wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023r.,
    3/  emisji obligacji Gminy Zwierzyniec,
    4/  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Zwierzyniec (dz. nr ew.1404 o pow. 1,2526 ha, dz. nr ew.1405 o pow. 0,6905 ha ),
    5/ wyboru ławnika na kadencję od 2024 r. do 2027 r.,  
      - opinia Zespołu o zgłoszonym kandydacie na ławnika,
     -  wybór Komisji Skrutacyjnej,
     -  przeprowadzenie głosowania,
     -  protokół komisji Skrutacyjnej z ustalenia wyników głosowania,
     -  głosowanie uchwały o wyborze ławników.
 6.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7.  Informacja Burmistrza z działalności za okres pomiędzy sesjami Rady.
 8.  Wolne wnioski.
 9.  Zakończenie obrad.

Jednocześnie informuję, iż prowadzona będzie transmisja obrad Rady Miejskiej w Zwierzyńcu oraz utrwalony dźwięk i obraz. Transmisja będzie dostępna na stronie internetowej: www.zwierzyniec.esesja.pl

Projekty  uchwał   zostały udostępnione
na stronie internetowej www.zwierzyniec.info.pl
w zakładce Portal Mieszkańca


Załączniki:

1. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA TRANSMISJI SESJI RADY MIEJSKIEJ .pdf
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA TRANSMISJI SESJI RADY MIEJSKIEJ
Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego