Data publikacji: 2023-09-27, 0:00

Ilość wyświetleń: 173

Informacja


Odsłuchaj

Powrót

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ WYBORCÓW, KTÓRZY NAJPÓŹNIEJW DNIU GŁOSOWANIA KOŃCZĄ 60 LAT. - BEZPŁATNY TRANSPORT DO LOKALU WYBORCZEGO I TRANSPORT POWROTNY W DNIU WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 X 2023 ROKU.

Prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.

Na podstawie art. 37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U.
z 2022 r., poz. 1277 ze zm.) informuje, że:

Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240 i 852), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności
do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 2022 poz. 504, 1504 i 2461);
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy
wymienionej w pkt 1;
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy
wymienionej w pkt 1;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie
rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny
oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat,
mają prawo do bezpłatnego transportu z:
1) miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo
miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu wyborczego
właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten
wyborca;
2) miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku
wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania;
3) lokalu wyborczego, do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego
dalej „transportem powrotnym”.

Transport do lokalu i transport powrotny zapewnia wójt (burmistrz, prezydent miasta), gminy w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.
Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż,
może towarzyszyć opiekun.

Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego powinien zostać zgłoszony przez wyborcę właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 2 października 2023 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), numer PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, lub miejsca pobytu w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania, wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.
Zgłoszenie należy dokonać ustnie w Urzędzie Miejskim w Zwierzyńcu, w pokoju nr 6 (I piętro) lub dzwoniąc na numer 84 687 20 11, 84 687 20 37, bądź pisemnie na adres Urząd Miejski w Zwierzyńcu ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec lub elektronicznie na adres e-mailowy: um@zwierzyniec,info,pl lub za pośrednictwem skrytki ePUAP: /062015/SkrytkaESP lub /062015/skrytka

W zgłoszeniu:
1) wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym
fakcie,
2) wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności
i ważności orzeczenia
Wyborcę, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu, wójt (burmistrz, prezydent miasta) informuje o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej w 3. dniu przed dniem głosowania, tj. do dnia 12 października 2023 r.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania, tj. do dnia 13 października 2023 r. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie w Urzędzie Miejskim w Zwierzyńcu w pokoju nr 6 (I piętro) lub dzwoniąc na numer telefonu 84 687 20 11, 84 687 20 37, bądź pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec lub elektronicznie na adres e-mailowy: um@zwierzyniec.info.pl lub za pośrednictwem skrytki ePUAP: /062015/SkrytkaESP lub /062015/skrytka.

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego