Data publikacji: 2023-10-03, 0:00

Ilość wyświetleń: 544

Projekt Programu Ochrony Środowiska dla gminy Zwierzyniec na lata 2023 – 2026 z perspektywą do roku


Odsłuchaj

Powrót

Informacja z dnia 03.10.2023 r. dotycząca udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Zwierzyniec na lata 2023 – 2026 z perspektywą do roku 2030.

Burmistrz Zwierzyńca realizując obowiązek wynikający z art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ) informuje, iż sporządzono projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zwierzyniec na lata 2023 – 2026 z perspektywą do roku 2030, stanowiący aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zwierzyniec.

Podstawą prawną opracowania programu jest art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.), który stanowi, iż organ wykonawczy gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza gminny program ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 1259).

Dokument zawiera między innymi charakterystykę gminy, rozpoznanie aktualnego stanu środowiska w gminie, źródła jego zanieczyszczeń, analizę SWOT, propozycje oraz opis celów i zadań, które niezbędne są do kompleksowego rozwiązania problemów związanych z ochroną środowiska. Program wspomaga dążenie do uzyskania w gminie sukcesywnego ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie z uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska.

W dniu 11.09.2023r. w trybie art. 48 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (….) wystąpiono z wnioskiem do organów opiniujących o możliwość odstąpienia od prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 011.09.2023r., w trybie art. 17 ust. 2 pkt 3 w/w ustawy, w celu zaopiniowania przedmiotowy Projekt został przekazany Zarządowi Powiatu Zamojskiego.

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Burmistrz Zwierzyńca zaprasza do zapoznania się z opracowanym projektem Programu. Sporządzony Projekt w dniu 3 października 2023 r. został wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1, pokój nr 5, w godzinach 7:00 – 15:00 oraz udostępniony na stronie BIP, w zakładce Ochrona środowiska.

Uwagi i wnioski można składać od 3 października do 24 października 2023 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym – na adres um@zwierzyniec.info.pl Formularz zgłaszania uwag – do pobrania. Organem rozpatrującym uwagi i wnioski jest Burmistrz Zwierzyńca. Uwagi, które wpłyną po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.


Załączniki:

1. Formularz zgłaszania uwag POŚ.doc
Formularz zgłaszania uwag POŚ
2. POŚ Zwierzyniec.pdf
POŚ Zwierzyniec
Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego