Ustawienia dostępności


Data publikacji: 2021-03-29, 8:23

Ilość wyświetleń: 163

Modernizacja oświetlenia


Odsłuchaj

Powrót

    W dniu 20.07.2020 r. Gmina Zwierzyniec podpisała umowę na realizację projektu pt. „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu” w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.5  Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
     Cel główny projektu: zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery poprzez zmniejszenie wykorzystania energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu.
W ramach zadania planuje się m.in.: wymianę 327 szt. opraw oświetleniowych  z sodowych na oprawy oświetleniowe LED, wymianę 58 słupów  wraz z wysięgnikami oraz niezbędnym okablowaniem, montaż  3 szt. słupów z panelami fotowoltaicznymi, wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi zasilanymi energią odnawialną słoneczną, modernizację 11  skrzynek oświetleniowych, wymianę 1 skrzynki oświetlenia ulicznego oraz montaż radiowej stacji bazowej  do sterowania oświetleniem ulicznym.


    W efekcie realizacji projektu mieszkańcy Gminy uzyskają dostęp do nowoczesnych i ekologicznych technologii stanowiących alternatywę dla dotychczasowych stosowanych kosztochłonnych systemów pozyskania energii elektrycznych. W efekcie jego realizacji wygenerowane zostaną oszczędności w budżecie gminy. Projekt również zwiększy świadomość ekologiczną mieszkańców i w sposób pozytywny wpłynie na wizerunek gminy „na zewnątrz”.   

 
Rozpoczęcie realizacji: 12.11.2019 r.
Zakończenie rzeczowe realizacji: 30.09.2021 r.
Zakończenie finansowe realizacji: 31.10.2021 r.
Wartość całkowita projektu: 897 037,55 zł.
Dofinansowanie z UE: 619 903,99 zł.


Zawarte umowy:


Umowa Nr RPLU.05.05.00-06-0040/19-00 o dofinansowanie projektu zawarta została pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego, a Gminą Zwierzyniec w dniu 20.07.2020 r.
Umowa Nr GKI-V.2710.15.2020 z dnia  15.03.2021 r. zawarta pomiędzy Gminą Zwierzyniec,  a firmą „DP SYSTEM”  Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu.
Umowa z dnia 09.03.2021 r. zawarta pomiędzy Gminą Zwierzyniec , a Panem Mariuszem Kowalem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Martech” Mariusz Kowal z siedzibą w Biłgoraju na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu”.Galeria zdjęć


Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego