Data publikacji: 2022-02-08, 0:00

Ilość wyświetleń: 871

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego


Odsłuchaj

Powrót

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu informuje, że wnioski o dodatek osłonowy są przyjmowane do 31.10.2022 r.

Dodatek osłonowy jest świadczeniem jednorazowym przysługującym gospodarstwu domowemu, w którym przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza 2100 złotych w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 złotych na osobę w gospodarstwie  domowym wieloosobowym.

W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony do 31 stycznia 2022 r. wypłata nastąpi w dwóch ratach: pierwsza do 31.03.2022 r., druga do 02.12.2022 r. Natomiast złożenie wniosku w późniejszym terminie powoduje, że dodatek zostanie wypłacony w całości do dnia 02.12.2022 r.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.


Wysokość dodatku osłonowego rocznie

Wielkość gospodarstwa domowego
Kwota podstawowa (art. 5 ustawy o dodatku osłonowym)
Kwota podwyższona (art. 6 ustawy o dodatku osłonowym)
Jednoosobowe
400 zł
500 zł
 2-3 osoby
600 zł
750 zł
 4- 5 osoby
850 zł
1062,50 zł
co najmniej 6 osób
1150 zł
1437,50 zł


W przypadku osób, które złożyły deklarację do centralnej ewidencji emisyjności budynków, a źródłem ogrzewania jest paliwo stałe, wówczas mogą ubiegać się o podwyższone dofinansowanie (art. 6 ustawy o dodatku osłonowym).

INFORMACJA dot. centralnej ewidencji emisyjności budynków.


Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w wersji papierowej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku drogi elektronicznej, wniosek należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Uwaga!
Wniosek o dodatek osłonowy jest przyjmowany i wypłacany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu, pokój nr 6 w godzinach od 7:00 do 15:00.

Załączniki:

1. Wzór_wniosku_o_dodatek_osłonowy.docx
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego [*.docx]
2. Wzór_wniosku_o_dodatek_osłonowy.pdf
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego [*.pdf]
3. Klauzula informacyjna - dodatek osłonowy.pdf
Klauzula informacyjna - dodatek osłonowy
Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego