Data publikacji: 2024-02-23, 12:00

Ilość wyświetleń: 203

ZAWIADOMIENIE


Odsłuchaj

Powrót

Urząd  Miejski  w  Zwierzyńcu  informuje,  iż  w dniu 29 lutego 2024 r. (czwartek)  
o godz.14.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu odbędzie się LIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w  Zwierzyńcu.
Porządek obrad:
1.  Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.  Interpelacje i zapytania radnych.
5.  Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zwierzyńcu za 2023 r.
6.  Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
 za 2023 r.
7.  Podejmowanie uchwał w sprawach:
1/  zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,

2/  wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 r.,
3/  rozpatrzenia petycji,
4/  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zwierzyńcu na rok 2024,
5/  udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt
w Zamościu,
6/  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zwierzyniec,
7/  przyjęcia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy im. Ofiar Pacyfikacji w Sochach,
8/  przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024,
9/  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Zwierzyniec w 2024 roku,
10/  wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej stanowiącej własność gminy Zwierzyniec, położonej w miejscowości Żurawnica ( dz. nr ew. 2707 o pow.0,24 ha ).
8.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9.  Informacja Burmistrza z działalności za okres pomiędzy sesjami Rady.
10.  Wolne wnioski.
11.  Zakończenie obrad.

Jednocześnie informuję, iż prowadzona będzie transmisja obrad Rady Miejskiej w Zwierzyńcu oraz utrwalony dźwięk i obraz. Transmisja będzie dostępna na stronie internetowej: www.zwierzyniec.esesja.pl

Projekty  uchwał   zostały udostępnione na stronie internetowej www.zwierzyniec.esesja.pl.

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego