Data publikacji: 2024-06-14, 11:52

Ilość wyświetleń: 215

Zawiadomienie


Odsłuchaj

Powrót

Urząd Miejski w Zwierzyńcu informuje, iż w dniu 20 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu odbędzie się IV sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Przedstawienie raportu o stanie gminy Zwierzyniec za rok 2023.

 6. Debata nad raportem o stanie gminy Zwierzyniec.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Zwierzyńca za 2023 rok.

 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zwierzyniec za 2023 rok i informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

 9. Sprawozdanie finansowe za 2023 r.

10. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy

 Zwierzyniec za 2023 rok.

11. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w sprawie wykonania budżetu

 gminy i wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Zwierzyńca z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

12. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie

 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zwierzyńca.

13. Podejmowanie uchwał w sprawach:

 1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Zwierzyńca z wykonania budżetu gminy za 2023 r.,

 2/ udzielenie absolutorium Burmistrzowi Zwierzyńca z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok.,

 3/ zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,

 4/ wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 r.,

 5/ zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

 6/ określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Zwierzyniec publicznym przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej,

 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 15. Informacja Burmistrza z działalności za okres pomiędzy sesjami Rady.

 16. Wolne wnioski.

 17. Zakończenie obrad.

 Jednocześnie informuję, iż prowadzona będzie transmisja obrad Rady Miejskiej w Zwierzyńcu oraz utrwalony dźwięk i obraz. Transmisja będzie dostępna na stronie internetowej: www.zwierzyniec.esesja.pl

Projekty uchwał zostały udostępnione na stronie internetowej www.zwierzyniec.esesja.pl.

Informujemy, iż zgodnie z art. 28aa, ust. 6, 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. ( Dz.U. z 2024, poz.609 ) w debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie należy złożyć w Biurze Rady (pok. nr 6) najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, czyli do 19 czerwca 2024 r. Mieszkańcom będzie udzielany głos według kolejności otrzymania przez przewodniczącą rady zgłoszenia.

Zgodnie z ww. ustawą w debacie może zabrać głos 15 mieszkańców. Jeśli zgłosi się więcej mieszkańców, to rada może postanowić o zwiększeniu liczby mieszkańców zabierających głos w debacie.

Dla ułatwienia opracowano druk zgłoszenia do pobrania poniżej.

Załączniki:

1. Zgłoszenie do udziału w debacie.pdf
Zgłoszenie do udziału w debacie
2. KLAUZULA transmisja.pdf
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA TRANSMISJI SESJI RADY MIEJSKIEJ
Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego