Ilość wyświetleń: 6096

Miasta Partnerskie


Odsłuchaj

Powrót

Gmina Zwierzyniec z powodzeniem współpracuje z wieloma Gminami zarówno w kraju i zagranicą. Współpraca odbywa się na wielu płaszczyznach, głównie jest to:

  • Bilateralne i wielostronne seminaria na aktualne i ważne tematy.
  • Poznawanie stylu życia, kultury i obyczajów partnerów zagranicznych.
  • Doskonalenie umiejętności posługiwania się językami obcymi (także za pośrednictwem internetu).
  • Zakładanie Klubów Europejskich.
  • Kontakty ze środowiskiem polonijnym.
  • Wypoczynek wakacyjny.
  • Wzajemne poznawanie systemu szkolnictwa, programów kształcenia, partnerstwo szkół.
  • Akcje pomocy charytatywnej.
  • Udział w programie Młodzieży
  • Organizacja "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży".

Współpraca Gminy Zwierzyniec została doceniona przez Komisję Europejską, która to w roku 1999 uhonorowała naszą Gminę „Złotą Gwiazdą Partnerstwa.”

Tabliczka - tytuł Złote gwiazda miast partnerskich

Ceremonia wręczenia "Złotej Gwiazdy Partnerstwa" odbyła się w ramach Europejskiego Posiedzenia Partnerstwa na III tysiąclecie w grudniu 1999 roku w Bilbao w Hiszpanii. Jury złożone z przedstawicieli Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów, Rad i Gmin Europy i Światowej Federacji Miast Partnerskich zebrało się w dniach 22-23 lipca 1999 roku w Brukseli, aby ustalić listę 17 laureatów, wśród których w owym czasie znalazła się Gmina Zwierzyniec.

Współpraca krajowa

Herb Gogolina
Zgodnie z przyjętymi ustaleniami, w dniu 10 października br. podpisano w Zwierzyńcu Akt Partnerstwa pomiędzy Gminą Gogolin a Gminą Zwierzyniec. Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala oraz Burmistrz Zwierzyńca Jan Skiba, podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej podpisali dokument gwarantujący współpracę między samorządami, jednostkami organizacyjnymi gmin i mieszkańcami.

Celem podjętej współpracy jest m. in. pogłębienie wzajemnych kontaktów poprzez ścisłą współpracę i obustronną wymianę doświadczeń, wspieranie rozwoju gospodarczego i wszelkich dążeń mających na celu pomyślność mieszkańców.

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Zwierzyńcu odbyła się m. in. z udziałem Starosty Zamojskiego Henryka Mateja, dyrektorów jednostek organizacyjnych, młodzieży i mieszkańców Gminy Zwierzyniec oraz delegacji Gminy Gogolin w składzie: Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Krystian Komander, Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie Franciszek Holeczek, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Sekretarz Gminy Gogolin Bogusław Leśkiewicz, Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Adrian Mróz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bertold Hirsz, radni: Waldemar Kroker i Joachim Barton, ks. Dziekan Krzysztof Korgel, Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji UM Arnold Joszko, Inspektor ds. Sportu i Rekreacji Wydziału Oświaty i Sportu UM Piotr Giecewicz.

W pierwszej części sesji Burmistrz Zwierzyńca przedstawił historię miasta i gminy, natomiast Burmistrz Gogolina omówił historię partnerstwa między Gminą Gogolin a Gminą Zwierzyniec. Wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Gogolinie „przekazał” również symbolicznie insygnia władzy Burmistrzowi Zwierzyńca i Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Zwierzyńcu. W kolejnej części sesji nastąpiło głosowanie, w którym Radni Rady Miejskiej w Zwierzyńcu jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem oficjalnej współpracy. Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie – Franciszek Holeczek odczytał Uchwałę Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie zawarcia porozumienia o partnerskiej współpracy.

Po podpisaniu przez burmistrzów Aktu Partnerstwa Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala pozdrowił zabranych wskazując na serdeczne i przyjacielskie stosunki łączące gminy. Odwołując się do historii dziękował osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do zawiązania współpracy i nadal ją pielęgnują.

Jako dar mieszkańców Gminy Gogolin, burmistrz Joachim Wojtala przekazał na ręce Burmistrza Zwierzyńca imponującą ikonę przedstawiającą postać św. Jacka, wywodzącego się Kamienia Śl. Wskazując na zasługi świętego, podkreślił fakt, że właśnie wschodnie rubieże były terenem ekspansji misyjnych świętego, istnieją więc poważne poszlaki pozwalające lokować świętego, jako łącznika pomiędzy Ziemią Opolską a ogólnie rozumianym „Wschodem”.

Burmistrz Gogolina, pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Gogolinie, zaproponował przekazanie w imieniu braci strażackiej, używanego wozu bojowego, aby służył strażakom i mieszkańcom partnerskiej gminy i stanowił widomy znak przyjaźni i efektywnej współpracy.

Skierował również na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Zwierzyńca zaproszenie do uczestnictwa w projektach planowanych w kalendarzu Gminy Gogolin.

Uroczystej sesji towarzyszyła wystawa prac uczestników projektu Warsztaty artystyczne dla młodzieży z państw Grupy Wyszehradzkiej, w którym uczestniczyła również młodzież z Gminy Zwierzyniec.

W ramach wizyty w partnerskiej gminie, delegacja Gminy Gogolin uczestniczyła w terenowej prezentacji walorów kulturowo – przyrodniczych Gminy Zwierzyniec oraz Lubelskich spotkaniach z tradycją i kulturą łowieckiej.

W ramach programu odbyło się także spotkanie robocze samorządowców, podczas którego omówiono zakres i kalendarz współpracy jednostek organizacyjnych w ramach partnerstwa gmin.

Formalne kontakty pomiędzy Gminą Zwierzyniec i Gminą Gogolin zostały podjęte w 2004 r.; w 2007 r. „strony” wyraziły wolę współpracy, co w konsekwencji zaowocowało podpisaniem Aktu Partnerstwa. Gminy podjęły już do tej pory szereg inicjatyw mających na celu wzajemne zbliżenie i działanie dla dobra mieszkańców. Delegacja samorządowców i dyrektorów szkół Gminy Zwierzyniec uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji Kadry Pedagogicznej w Gogolinie, młodzież w Warsztatach artystycznych dla młodzieży z państw Grupy Wyszehradzkiej, czterdziestoosobowa delegacja Gminy Gogolin odbyła podróż studyjną po Gminie Zwierzyniec, młodzież LO w Gogolinie gościła w partnerskim Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu, sukcesywnie odbywają się spotkania samorządowe, wymiana kulturalna i sportowa.

Współpraca zagraniczna

Współpraca międzynarodowa Gminy Zwierzyniec

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego